ZPORR PDF Drukuj Email

Inwestycja „Modernizacja systemu łączności
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”
została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
oraz budżetu państwa w ramach
Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego
Działanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.
W tym:
75 % środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
12,5 % z krajowych środków publicznych,
12,5 % ze środków własnych.

Europejska łączność

Wszystko wskazuje na to, że już w sierpniu ruszą procedury przetargowe związane z modernizacją systemu łączności w tutejszym szpitalu. Zadanie to, w 75 proc. dofinansuje Unia Europejska.
O tym, że nasz szpital ubiega się o środki unijne na realizację dwóch projektów pisaliśmy już na łamach naszej gazetki w zeszłym roku. Przypomnijmy. Pierwszy wniosek dotyczył modernizacji systemu łączności, co wiąże się z zakupem cyfrowej centrali telefonicznej oraz modernizacją sieci teletechnicznej. W drugim projekcie jest mowa o zakupie tomografu komputerowego szesnastorzędowego oraz aparatu RTG do radioterapii. Wnioski zostały złożone w czerwcu 2004 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego na lata 2004 - 2006. Procedura przyznania środków unijnych, dobiega końca. Oba wnioski przeszły pozytywnie wstępną ocenę formalną, a następnie zostały pozytywnie zaopiniowane przez tzw. panel ekspertów. Ostateczna decyzja należała do Zarządu Województwa Śląskiego, który zaakceptował do realizacji wniosek modernizacji systemu łączności. Drugi wniosek, czyli zakup aparatury medycznej w celu poprawy lecznictwa wysokospecjalistycznego, ze względu na wysokie koszty, został przesunięty na listę rezerwową. Może on zostać zrealizowany, w kolejnym etapie ZPORR. Na razie pula środków na realizację programu, o które ubiegały się placówki służby zdrowia z całego województwa, została wyczerpana.
Kiedy zatem możemy się spodziewać w naszym szpitalu nowoczesnego systemu łączności?
Na dzień dzisiejszy Dyrekcja szpitala podpisała umowy z Wojewodą Śląskim na dofinansowanie projektu w wysokości 75 proc. kosztów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Pozostała część kosztów inwestycyjnych pochodzi w 12,5 proc. z budżetu regionalnego oraz 12,5 proc. środki własne szpitala.
Planowany termin zakończenia i rozliczenia inwestycji to koniec I kwartału 2006 roku.
Koszty inwestycji będą rozliczane na zasadzie prefinansowania.

Informowaliśmy na łamach sierpniowego Eskulapa, że Szpital pozyskał środki unijne na modernizację systemu łączności. W ramach promocji projektu będziemy informować o kolejnych etapach inwestycji. Na pewno już zapoznaliście się Państwo z treścią 3 tablic informacyjnych usytuowanych: w budynku centralnym „B” - parter, przy wejściu i wjeździe do Szpitala od pl. Rodła (stelaż przy budynku technicznym) oraz przy wejściu głównym od Alei Legionów. W ramach przypomnienia, projekt „Modernizacja systemu łączności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura służby zdrowia, w tym 75 % środków na realizacje projektu pochodziz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 12,5 % z krajowych środków publicznych a 12,5 % ze środków własnych. Kolejnym etapem była tzw. wizja lokalna, czyli zebranie Wykonawców, które odbyło się 10 listopada. Celem zebrania było zapoznanie z warunkami technicznymi, organizacyjnymi i prawnymi, istotnymi dla prawidłowego przygotowania ofert. Natomiast w dniu 9 grudnia nastąpiło otwarcie ofert przetargowych, co pozwoli na szybkie rozpoczęcie prac modernizacyjnych. Planowany termin zakończenia inwestycji przewidziano na III kwartał 2006 roku.

Już kilkakrotnie informowaliśmy, (ostatnio na łamach grudniowego Eskulapa), że Szpital pozyskał środki unijne na modernizację systemu łączności. W ramach promocji projektu „Modernizacja systemu łączności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”, będziemy sprawozdawać Państwu o kolejnych etapach inwestycji. Dla przypomnienia, projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura służby zdrowia, w tym 75 % środków na realizacje projektu pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, 12,5 % z krajowych środków publicznych a 12,5 % ze środków własnych. Kolejnym etapem wdrażania była tzw. wizja lokalna, czyli zebranie Wykonawców, które odbyło się 20 kwietnia br. Celem zebrania, w którym uczestniczyli przedstawiciele z 8 firm, było zapoznanie z warunkami technicznymi, organizacyjnymi i prawnymi. Tego typu informacje są istotne dla prawidłowego przygotowania ofert. Natomiast na dzień 25 maja zaplanowano otwarcie ofert przetargowych, co pozwoli na szybkie rozpoczęcie prac modernizacyjnych. Planowany termin zakończenia inwestycji przewidziano na III kwartał 2006 roku.

Lepsza łączność dzięki nowej centrali

W Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 4 od niedawna realizowany jest kolejny projekt finansowany ze środków Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego. Tym razem placówka otrzymała pieniądze na modernizację centrali telefonicznej. - Koszt całego przedsięwzięcia wyniesie nieco ponad milion pięćdziesiąt pięć tysięcy. 75 proc tej sumy pochodzi z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, pozostała część z krajowych środków publicznych – mówi inż. Adam Sowa, dyrektor do spraw administracyjno – technicznych szpitala. Prace związane z tą inwestycją będą przebiegały dwuetapowo. Pierwszy etap powinien się zakończyć do 30 września tego roku. W tym czasie ekipa adaptuje pomieszczenia w pawilonie technicznym pod nową centralę oraz przystosuje sieć teletechniczną na potrzeby nowych urządzeń. Druga część prac, która zgodnie z umową ma trwać do 30 listopada, to dostarczenie tych urządzeń do centrali, ich rozruch oraz podłączenie do sieci publicznej. Przedsięwzięcie jest dla szpitala bardzo ważne, ponieważ dzięki niemu w znaczący sposób poprawi się komunikacja pomiędzy lekarzami, którzy będą mogli korzystać z 48 nowych telefonów bezprzewodowych. Skróci to czas pomiędzy diagnostyką, a ewentualnym zabiegiem operacyjnym, czy innym leczeniem Przede wszystkim zaś wyeliminuje zagrożenie utraty łączności, jakie obecnie istnieje w szpitalu.
- Stara centrala pochodzi z 1985 roku, od 1991 tego typu urządzenia nie są już produkowane, a praktycznie od 1993 roku nie ma możliwości zakupienia nowych części zamiennych. W razie konieczności napraw, jesteśmy więc zmuszeni korzystać z zamienników lub części z odzysku, które nie gwarantują bezpieczeństwa łączności – tłumaczy inż. Adam Sowa. Dodatkowym atutem nowego systemu będzie to, że szpital stanie się bardziej otwarty i dostępny dla społeczeństwa. W chwili obecnej słaba przepustowość łączy, sprawia, że średni czas oczekiwania na zgłoszenie się operatora wynosi około 60 sekund. Po zamontowaniu nowych urządzeń, zmniejszy się on do 1 sekundy. Plusy jakie niesie ze sobą inwestycja z pewnością zauważą też pacjenci leżący w szpitalu, gdyż do ich dyspozycji zostaną zamontowane aparaty telefoniczne na kartę magnetyczną. Elementem projektu jest również instalacja wideotelefonu, który umożliwi konsultacje audio- wideo ze specjalistami z całej Unii Europejskiej. Dla szpitala bardzo ważny jest fakt to, że dzięki umieszczeniu pomieszczeń nowej centrali w budynku technicznym, będzie można uporządkować funkcje użytkowe parteru budynku B. - Obecnie, stara centrala znajduje się w pomieszczeniach izby przyjęć. Pojawiał się więc problem, krzyżowania się dróg, którymi chodzą lekarza i pielęgniarki oraz obsługa techniczna. Kiedy centrala znajdzie się w budynku technicznym, ta kwestia zostanie rozwiązana, a cały parter budynku B, będzie pełnił tylko i wyłącznie funkcję medyczną – wyjaśnia inż. Adam Sowa.
W nowo projektowanej centrali, zostanie ponad to stworzone nowoczesne stanowisko dyspozytora technicznego. Będzie on kontrolował systemy monitorowania instalacji energetycznej, gazów medycznych oraz systemy bezpieczeństwa użytkowania obiektu, w tym zrealizowany w całości z ze środków Ministerstwa Zdrowia dźwiękowy system ostrzegania. - DSO będzie za pomocą komend głosowych udzielał instrukcji na temat ewakuacji w razie pożaru, ataku terrorystycznego, czy innego zagrożenia. Głośniki oraz specjalne czujniki są już zamontowane we wszystkich pomieszczeniach budynku B – dodaje inż. Adam Sowa.
Szpital zostanie też wyposażony w automatyczny system regulacji ilościowo – jakościowej czynników energetycznych. Dzięki temu już niebawem będzie mógł się pochwalić nowoczesnym systemem zarządzania charakterystycznym dla nowo budowanych budynków użyteczności publicznej.

Sprawozdanie z etapów wdrażania i realizacji Projektu „Modernizacja systemu łączności Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego Nr 4 w Bytomiu”, współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Działanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura służby zdrowia.

  • Wszczęcie postępowania przetargowego nastąpiło w dniu 30.03. br. przekazaniem ogłoszenia o zamówieniu publicznym na „Modernizację systemu łączności szpitala w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego, Poddziałanie: 1.3.2. – Regionalna infrastruktura zdrowia” do Biuletynu i Dziennika Wspólnot.

  • Zebranie Wykonawców, tzw. „Wizja lokalna” odbyła się w dniu 20.04.2006r.

  • Umowę z Wykonawcą zawarto w dniu 01.08.2006 r.

  • Przekazanie pomieszczeń nastąpiło 01.08.2006 r. protokołem przekazania placu budowy.

Beneficjent, Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu, informuje o zrealizowaniu projektu infrastrukturalnego „Modernizacja systemu łączności szpitala”. Inwestycja została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Działanie 1.3.2. Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia.
Struktura finansowania projektu:
75 % środków pochodziło z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,
12,5 % z krajowych środków publicznych,
a 12,5 % ze środków własnych.

Inwestycja, zgodnie z założeniami priorytetów działania, likwiduje bariery sprzętowe i poprawia wizerunek Szpitala. Zmodernizowany system łączności zapewnia właściwą łączność dla tworzonego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego a także pozwala na szybszą wymianę informacji, a w szczególności możliwość kontaktów rodzin z pacjentem oraz lekarzem.

Artykuł z „Eskulapa” Grudzień 2006
Inwestycje
Beneficjent S.P. Z.O.Z Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu informuje, że zakończył realizację projektu infrastrukturalnego "Modernizacja systemu łączności szpitala" w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004 2006. Projekt wykonano zgodnie z wymogami programowymi na podstawie umowy nr ZI2.24/I/1.3.2./172/04/U/88/05 - priorytetu 1 "Rozbudowa modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu konkurencyjności regionów".
Struktura finansowania projektu:
- 75% wartości projektu Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego,
- 12,5 % wkład własny beneficjenta,
-12,5% krajowe środki publiczne.
Zrealizowany projekt jest elementem tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjności regionu gdyż zlikwidował bariery sprzętowe, które pogarszały wizerunek Szpitala spowodowany ograniczeniem możliwości wymiany informacji a w szczególności kontaktów rodzin z pacjentem oraz lekarzem.
Zmodernizowany system łączności Szpitala społeczności zapewnia większy i bardziej efektywny dostęp do infrastruktury publicznej.

Projekt również pozytywnie wpływa na zagadnienia z zakresu polityki społeczeństwa informacyjnego poprzez:
- Zapewnienie właściwego systemu łączności dla projektowanego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego skrócenie czasu oczekiwania na połączenie z 60 sekund do 1 sekundy.
- Poprawę organizacji pracy personelu medycznego poprzez system łączności bezprzewodowej DECT.
- Zapewnia szybką i skuteczną łączność, na drodze pacjent (rodzina) szpital, rodzina-lekarz.
- Umożliwia pacjentom prawidłowy dostęp do systemu łączności - telefony przy łóżku pacjenta oraz poprzez większą ilość linii wewnętrznych. Projekt zwiększa ilość linii z 600 do 1000 z możliwością rozbudowy.
- Wzrost przepustowości łączy telefonicznych z 56,6 kbit/s do 3 Gbit/s.
- Zapewnia instalację w szpitalu aparatów cyfrowych.
- Zapewnia podłączenie cyfrowych traktów do sieci publicznej.
Dodatkowym wskaźnikiem produktu projektu jest uporządkowanie sposobu użytkowania zespołu pomieszczeń obecnej izby przyjęć. Dzięki realizacji projektu urządzenia centrali zostały przeniesione do pomieszczeń występujących w wolnostojącym budynku pawilonu technicznego. Pacjenci i lekarze po realizacji projektu uzyskali dodatkowo 150 m. kw. powierzchni izby przyjęć. Zlikwidowano zjawisko krzyżowania się dróg komunikacyjnych czystych z brudnymi na poziomie parteru oraz poprzez zapewnienie dostępu do okien. Zespół pomieszczeń izby przyjęć a docelowo Szpitalnego Oddziału Ratunkowego spełnia wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 listopada 2006 roku w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej.